دانلود پایان نامه رشته حسابداری

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

 
پیشگفتار : 
تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی باید از یك سو بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص  عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد. یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید. علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكان گسترش ، رواج و فراگیری اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.
 
 امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند . 
 
اركان اصلی عملیات پیمانكاری :
 
در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد : 
كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می دهد . 
پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد . 
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است . 
موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی هایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مالیات پیمانكاری

حسابداری پیمانكاری

مراحل حسابداری پیمانكاری

روشهای حسابداری پیمانكاری

 
 
 
 
فهرست مطالب 

فصل اول : عملیات پیمانكاری : 

- اركان اصلی عملیات پیمانكاری
- انواع قرارداد های پیمانكاری 
- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری 
- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 
- ارجاع كار به پیمانكار 
- انعقاد قرارداد با پیمانكار 
- اجرای كار ( شروع عملیات ) 
- خاتمه كار 
- سازمان بر اساس وظایف 
 

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز :

دارائی های جاری :
- بانك و صندوق 
- تنخواه گردان ها 
- حساب های دریافتنی 
- حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول 
- اسناد دریافتنی 
- پیش پرداخت ها 
- سپرده حسن انجام كار 
دارائیهای ثابت : 
- دارائیهای ثابت مشهود 
- دارائیهای ثابت نامشهود 
بدهی های جاری : 
- حسابهای پرداختنی 
- اسناد پرداختنی 
- پیش دریافت ها 
بدهی های بلند مدت : 
- سرمایه 
- درآمدها
- هزینه ها
- حساب پیمان 
- حساب كار گواهی شده 
 

فصل سوم : روش های متداول حسابداری پیمانكاری:

- روش كار تكمیل شده 
- روش درصد پیشرفت كار
- ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
- تعیین سود پیمان تكمیل شده 
- انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده 
- محاسبة سود پیمان ناتمام 
- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
- نحوه محاسبات استهلاك اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
 

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری :

- مالیات مقطوع 
- مالیات بر درآمد پیمانكاری 
- درآمد مشمول مالیات پیمانكاری 
- مالیات موسسات پیمانكاری
- شركت های سهامی 
- نحوة نگهداری حساب های مالیاتی 
- پیش پرداخت مالیات
- مالیات قطعی پیمان ها 
- ذخیرة مالیات بر درآمد 
 

فصل پنجم : گزارش های مالی :

- ترازنامه
- جدول بهای تمام شدة ‌كار در جریان ساخت 
- گزارش های عملیاتی 
- گزارش پیشرفت كار 
- صورت حساب سود و زیان 
- تراز آزمایشی