هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره مناطق (شرق ،غرب، مرکز ، شمال،جنوب،) شهر تهران است.

 

 

روش: بدین منظور تعداد( 138 مرد و 112 زن ) متأهل که به دلیل داشتن روابط فرازناشویی به یکی از مراکز مشاوره فوق مراجعه کردند انتخاب گردیدند. پژوهش به شیوه ی پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است و پرسشنامه در سنجش نرم افزاری با آلفا کرونباخ 7/0 مورد تایید قرارگرفت.چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش شامل نظریه های ارضاء نیاز "دریگوتاس وراسبالت "، نظریه گسترش خود "آرون وآرون" ، "نورمن وآرون" ، نظریه نقص یا کمبودکه مبتنی بر دو نظریه ارضاء نیاز و گسترش خود ، نظریه سرمایه گذاری راسبالت ، نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی می باشد که نشان میدهد روابط فرازناشویی از عوامل اجتماعی و متغیرهای زمینه ای تأثیر پذیر می باشد. 

 

 

 

 

نتایج : یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رضایت زناشویی و تمایل به روابط فرازناشویی رابطه معنی دار و خطی منفی نسبتا خوبی وجود دارد. یعنی با افزایش رضایت زناشویی، روابط فرازناشویی کاهش می یابد.درحالیکه. بین رسانه و روابط فرازناشویی رابطه معنادار وخطی مثبت نسبتا خوبی وجوددارد. یعنی با افزایش استفاده از رسانه ، روابط فرازناشویی هم زیاد می شود. بین دین و تمایل به روابط فرازناشویی رابطه معنادار وخطی منفی وجود دارد. به عبارتی با کاهش میزان دینداری فرد، روابط فرازناشویی افزایش می یابد .

 

 

 

 

با بررسی متغیرهای زمینه ای ، همچنین بین زنان ومردان ، از لحاظ تمایل به روابط فرازناشویی تفاوت معناداری پیدا نشد.ونیزمیان نوع شغل وتحصیلات از نظر تمایل به روابط خارج از زناشویی ،رابطه معناداری یافت نشد. درصورتی که میان میزان مصرف الکل ، ارتباط با دوستان ومیزان ارتباط با نفرسوم با تمایل به روابط فرازناشویی رابطه خطی مثبت ومعناداری وجود دارد. به طور کلی هر چه مصرف الکل و ارتباط صمیمانه با نفرسوم وارتباط با دوستان زیاد شود، تمایل به این روابط نیز افزایش پیدا می کند. 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
3-3 مقدمه و بیان مسئله       3
1-3 سؤالات پژوهش        5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق       6
اهداف پژوهش        7

 


فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق و مبانی نظری
1مقدمه پیشینه مطالعاتی تحقیق      1
1 3 3 پژوهش های انجام شده درخارج از کشور     
- - 1 3 1 پژوهش های انجام شده درداخل کشور     36
نظریه های جامعه شناختی(نظریه های کلان)
- - 1 1 3 نظریه آسیب شناسی اجتماعی      11
1-1-3-3 نظریه کنترل شخصی       12
1-1-3-1 نظریه راسل        15
1-1-3-1 نظریه برچسب)انگ زنی(      15
1  -1-3-2 نظریه بی سازمانی اجتماعی      11
1  -1-3-5 نظریه انحراف رفتاری       11
1  -1-3-6 نظریه کنش اجتماعی      13
1-1-3-7 نظریه یونگ       10
- - - 1 1 3 1 نظریه تقلید        10
- - - 1 1 3 3 نظریه طبقه پایین       13
- - - 1 1 3 30 نظریه پنجره های شکسته       11
- - - 1 1 3 33 نظریه کارن هورنای       11 
- - - 1 1 3 31 تئوری تشکلات متمایز      12 
- - - 1 1 3 31 نظریه والترباگست       12
- - - 1 1 3 32 نظریه یادگیری اجتماعی      15
- - - 1 1 3 35 نظریه بازدارندگی       16 
- - - 1 1 3 36 نظریه شهرنشینی        17
- - - 1 1 3 37 تئوری آنومی)فرصت و ساختار(     11
- - - 1 1 3 31 نظریه تضاد       11
- - - 1 1 3 33 نظریهاشاعه فرهنگی       13
- - - - 1 1 3 10 نظریه فشار جامعه شناختی روانشناختی     20 
- - - 1 1 3 13 نظریه کنترل اجتماعی       23
2-2-2 نظریه های روانشناختی(نظریه های خرد)
- - - 1 1 1 3 نظریه تکامل       21
1-1-1-1 نظریه کنترل       21
- - - 1 1 1 1 نظریه ارضاء نیاز        23
- - - 1 1 1 2 نظریه گسترش خود        5
- - - 1 1 1 5 نظریه نقص یا کمبود       53
- - - 1 1 1 6 نظریه وابستگی متقابل        53
- - - 1 1 1 7 نظریه سرمایه گذاری       51
- - - 1 1 1 1 نظریه سه وجهی عشق       51
- 1 1 چارچوب نظری         52
- 53       1 2 مدل نظری شماره 3
2-3-1 60       مدل نظری شماره 1
2-1-1 63       مدل نظری شماره 1
5-1 فرضیات پژوهش        61

 

 


فصل سوم :روش پژوهش
مقدمه         61
- 1 3 روش تحقیق و ابزارسنجش       61 
- 1 1 جامعه آماری        62
1-1 حجم نمونه        62
- 1 2 روش نمونه گیری        65
- 1 5 ابزارگردآوری اطلاعات       66
- 1 6 واحد تحلیل        67
- 1 7 متغیرهای تحقیق        67
- 1 1 تعریف مفاهیم        61
- 1 3 جدول عملیات سازی        77
- - 1 30 مقیاس های سنجش)پایایی اعتبار(      15
- 1 33 روش تجزیه و تحلیل داده ها      15

 

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل
مقدمه         17
فرض نرمال بودن داده ها و آمارتوصیفی نمونه ی موردمطالعه    11
بررسی مشخصات عمومی پاسخگویان      13
آزمون
فرضیات         33

 

 


فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه         330
- 5 3 مروری بریافته ها       330
- - 5 3 3 خلاصه یافته های استنباطی و آزمون فرضیات    333
- - 5 3 1 نتیجه گیری         332
- - 5 3 1 محدودیت های پژوهش       335
- - 5 3 2 پیشنهادهای پژوهش       336

 


منابع ومآخذ        111
پیوست ها        121

 

 

 

فهرست جداول :
-3 فرض نرمال بودن داده ها       11
-1 جدول توزیع فراوانی جنسیت       13
-1 جدول توزیع فراوانی طول مدت ازدواج      30
-2 جدول توزیع فراوانی سن فرد       33
-5 جدول توزیع فراوانی سن همسر      31
-6 جدول توزیع فراوانی تعداد فرزند      31
-7 جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات فرد     32
-1 جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات همسر     35
-3 جدول توزیع فراوانی شغل فرد      37
-30 جدول توزیع فراوانی شغل همسر      31


فهرست نمودارها:
- - 2 3 3 نمودارتوزیع فراوانی جنسیت      30
- - 2 3 1 نمودارتوزیع فراوانی طول مدت ازدواج     33
- - 2 3 1 نمودارتوزیع فراوانی سن فرد      31
- - 2 3 2 نمودارتوزیع فراوانی سن همسر      31
- - 2 3 5 نمودارتوزیع فراوانی تعداد فرزند      32
- - 2 3 6 توزیع فراوانی میزان تحصیلات فرد     35
- - 2 3 7 توزیع فراوانی میزان تحصیلات همسر     36
- - 2 3 1 توزیع فراوانی شغل فرد      31
- - 2 3 3 توزیع فراوانی شغل همسر      99